Visszaélés-bejelentési szolgáltatás

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Foglalkoztató neve: RUFÉM Kft.
Székhelye: 3943 Bodrogolaszi Fő út 5
Adószáma: 11791452-2-05
1. Visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó tájékoztatás
A foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerét a Webtitkár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146
Budapest, Abonyi utca 6. fszt. 3.; adószám: 25926509-2-42. ; cégjegyzékszám: 01-09-296653.) a Webkönyvelő
visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazás keretében, szerződés alapján mint pártatlan, az összeférhetetlenségi
szabályoknak megfelelő külső szervezet működteti a 2023. évi XXV. Törvény 19. § (2) bekezdése szerint.
2. Bejelentés tétele a belső visszaélés-bejelentési rendszerben
A bejelentést írásban, elektronikus úton, a www.konyveles.online weboldalon, a „visszaélés bejelentése” gombra
kattintva lehet kezdeményezni. A foglalkoztató jogellenes, vagy annak feltételezett cselekménye, mulasztása miatt
bejelentést tehet az, akinek a visszaélés munkavégzéssel összefüggő tevékenysége, vagy szerződéskötési folyamat
során jutott tudomására.
A bejelentés során meg kell adni a foglalkoztató adószámát, illetve a bejelentő nevét, lakcímét, e-mail címét. A
visszaélés bejelentésére jogosultak a foglalkoztató munkavállalói, volt munkavállalói, illetve a foglalkoztatóval
szerződéses partnerei. (Részletesebb tájékoztatást a bejelentésre jogosultakról a bejelentő űrlap tartalmaz.)
A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi kellő alappal
feltételezi hogy bejelentésben előadott körülmények megfelelnek a valóságnak. A rosszhiszeműen tett bejelentés
továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely
polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során
megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.
Az írásbeli bejelentés beérkezésétől számított hét napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a bejelentés
megtételéről. A visszaigazolás keretében a bejelentő általános tájékoztatást kap az eljárás szabályairól és az
adatkezelési szabályokról.
3. A bejelentés kivizsgálása
A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől -
név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a
bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.
A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:
- a bejelentő nem azonosítható,
- a bejelentő nem jogosult a bejelentés megtételére,
- ugyanazon bejelentő ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés tett, illetve
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak kivizsgálásból eredő
korlátozásával nem állna arányban.
A bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatást kap a bejelentésről, a személyes adatai
védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
4. A kivizsgálás eredménye, intézkedések
A bejelentő a vizsgálat mellőzéséről és a mellőzés indokáról, továbbá a kivizsgálás eredményéről, valamint a
megtett intézkedésekről tájékoztatást kap.
Amennyiben a bejelentésben foglalt visszaélés miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt,
intézkedés történik a feljelentés megtétele érdekében.
Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem veti fel bűncselekmény alapos gyanúját, de sérti a
foglalkoztató belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a foglalkoztató, mint
munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
Ha a lefolytatott vizsgálat alapján a bejelentés megalapozatlan, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges,
az eljárás lezárásra kerül.
5. Adatvédelem
A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentő személyes adatait bizalmasan kezeli és biztosítja a
bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.
A visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és
annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben
foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges
személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés
kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti. A
visszaélés-bejelentési bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a visszaélés-bejelentési rendszer
működtetője haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat.